Avís Legal

1. IDENTIFICACIÓ

El titular i responsable del lloc web www.amical-mauthausen.org és l’Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme d’Espanya, amb domicili al Carrer Sils, 1, baixos, 08002 de Barcelona i NIF número G-59146555 (d’ara en endavant, l’ASSOCIACIÓ).

2. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT I SERVEIS PRESTATS

La consulta de les seccions de la pàgina web té caràcter gratuït.
Us informem que l’ASSOCIACIÓ rebutja tota responsabilitat derivada del mal ús dels continguts i d’aquesta pàgina web, i ens reservem el dret d’actualitzar-los, restringir-los o eliminar-los de manera transitòria o definitiva quan ho considerem oportú.
Així mateix, l’ASSOCIACIÓ declina tota responsabilitat per qualsevol interrupció de la pàgina web que es pogués produir per actualitzar-la o millorar-la o per raons alienes.

3. DRETS I OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts d’aquesta web, així com els serveis que s’hi ofereixen, d’acord amb la llei, la moral i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari es compromet a introduir a la pàgina web només informació i continguts veraços, a mes de ser-ne l’únic responsable.
L’usuari no tindrà cap dret a reclamar indemnitzacions (directes o indirectes) per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels productes i serveis a través de la pàgina web, ja s’hagin produït per causes pròpies o alienes.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual existents sobre aquesta pàgina web i/o els continguts i dissenys que inclou, així com les marques, noms comercials i dissenys industrials que contenen, són de titularitat exclusiva de l’ASSOCIACIÓ i estan protegits per la llei.
Queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i/o el posar a disposició del públic tota o part de la pàgina web i/o els continguts, dissenys, marques, noms comercials i dissenys industrials, sense la prèvia autorització explícita del titular legítim.

5. TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

Us garantim que el tractament de les dades personals dels usuaris que es registrin o que contactin amb nosaltres a través de la pàgina web es realitzarà segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i la “Política de Privacitat”.

6. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

No ens podem responsabilitzar del mal ús que es faci de les aplicacions o continguts de la pàgina web, del qual només es responsabilitza l’usuari que n’hagi fet aquest mal ús.
De la mateixa manera, no assumim cap responsabilitat per la informació que continguin pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d’enllaços (links) des de la nostra pàgina, o per la formació que continguin pàgines web de tercers vinculades d’alguna manera a aquesta pàgina web.
Si ho requereix una ordre judicial o les autoritats pertinents, col·laborarem en la identificació de les persones responsables dels usos que violen la llei.

7. ENLLAÇOS (LINKS)

Queda prohibit incloure continguts o prestar serveis en pàgines web de tercers que poguessin suposar un perjudici per a la imatge de la nostra web, i ens reservem el dret de prohibir, limitar o exigir la cancel·lació dels enllaços (links) realitzats a les seves pàgines web quan ho creguem convenient mitjançant una senzilla comunicació al titular de la pàgina web, sense que, per cap concepte, estem obligats a abonar cap tipus de compensació per aquest motiu.

8. LEGISLACIÓ i JURISDICCIÓ APLICABLE

Per a qualsevol qüestió o divergència que pogués sorgir sobre els continguts, activitats, productes i serveis de la nostra web entre el titular i els usuaris i/o tercers, amb renúncia expressa a qualsevol altres aforament que els pogués correspondre, se sotmeten expressament a l’aplicació de la legislació espanyola i la competència dels Tribunals espanyols, amb submissió expressa a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona, excepte si la legislació aplicable determina de manera imperativa un altre aforament o legislació.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I CONFIDENCIALITAT

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que, quan ens contacteu a través de la web, les vostres dades personals s’incorporaran al Fitxer de dades personals de l’AMICAL DE MAUTHAUSEN. Aquestes dades es recolliran i tractaran amb l’única finalitat de gestionar els serveis demanats i s’enviarà només a les administracions per a ús exclusiu d’informar sobre les activitats conjuntes que duem a terme.

AMICAL DE MAUTHAUSEN és el titular del Fitxer, inscrit al Registre de Fitxers de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició si ens ho comuniqueu per escrit a la nostra adreça de correu info@amical-mauthausen.org o bé si ens escriviu a l’adreça següent: Carrer Sils, 1 baixos, 10 de Barcelona, 08002.
Us garantim la confidencialitat de les dades personal, per la qual cosa nosaltres, com a titulars i responsables del fitxer automatitzat, assegurem que disposem dels mitjans tècnics i humans necessaris per garantir la seguretat i protecció dels nostres sistemes d’informació, així com de les dades i informació dels usuaris que ens les faciliten.

En contactar a través de la nostra pàgina web, doneu el consentiment inequívoc i exprés per què puguem tractar les vostres dades personals segons les finalitats i serveis descrits.
Així mateix, els usuaris que ens faciliten les dades personals accepten que les pugui utilitzar AMICAL DE MAUTHAUSEN per ser utilitzats amb finalitats informatives dels nostres serveis, així com per facilitar el mateix als destinataris que calgui per prestar els serveis sol·licitats i enviar la informació promocional desitjada.